Algemene voorwaarden

1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door Nys Stef, met zetel te 2940 Hoevenen, Hoge Weg 199 te worden aanvaard. Elke bestelling betekent een aanvaarding van onze algemene en factuurvoor-waarden, dewelke vermeld staan op de offerte en op de factuur.
2. Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van Nys Stef, binden Nys Stef niet, behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door Nys Stef steeds bij benadering mede-gedeeld en binden Nys Stef niet.
Dergelijke indicatieve prijsopgaven en termijnen kunnen in geen enkel geval een basis zijn om enige betwistingen te voeren lastens Nys stef.
3. Elke factuur van Nys Stef dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waar-borgen of om andere redenen. Bij contante betaling dient de factuur afgetekend te zijn voor ontvangst door een van de zaakvoerders van Nys stef. Enkel een getekend exemplaar is geldig als bewijs van contante betaling.
4. Onbetaalde factuurbedragen worden ingaande vanaf de factuurdatum tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan minimaal 10,00%/jaar. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan 10,00 %, met een minimum van 75,00 EUR , onverminderd het recht van Nys Stef om een hogere
schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Alle bijkomende kosten/schade/ verliezen die ontstaan door het uitblijven van de stipte en volledige betaling van de facturen/voorschotten, zullen eveneens ten laste zijn van de in gebreke blijvende partij. Eventuele aanmaningskosten – zoals kosten aangetekend schrijven – zijn eveneens ten laste van de in gebreke blijvende partij.
5. Indien facturen van Nys stef onbetaald blijven op hun vervaldag, is Nys stef gerechtigd, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten/werken op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele
schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.
6. De klant zorgt er voor dat de werf/plaats van levering der goederen goed bereikbaar is. Hij staat ook in voor alle nodige en nuttige veiligheidsvoorzieningen en de vereiste vergunningen/toelatingen. De klant zorgt eveneens voor het goed bewaken van de werf en alle aanwezige en geleverde goederen.
7. Klachten omtrent facturen van Nys stef dienen aangetekend aan Nys stef te worden toegezonden binnen de 8 dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.
8. Klachten omtrent verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen aangetekend of per fax aan Nys stef te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 7 dagen na de vaststelling ervan. Door de mondelinge aanvaarding van het geleverde werk of het meenemen of in ontvangst nemen van de bestelde goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Alleszins moeten opmerkingen aangaande de leveringen en uitvoering der werken binnen de 7 dagen na vaststelling aangetekend ter kennis worden gebracht aan Nys stef. De geleverde goederen worden geacht te zijn aanvaard door de koper/contractspartij – als conform en zonder gebreken – bij gebreke aan een dergelijke schriftelijke melding. Na een termijn van 6 maanden na verzending van de (slot)factuur, worden onder geen enkele voorwaarde klachten aanvaard inzake uitvoering der werken en inzake de geleverde goederen.
9. Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Nys stef zo lang de volledige prijs ervan niet is betaald, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.
10. De koper die bij Nys stef goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan Nys stef een schadevergoeding te betalen gelijk aan 10% van de verkoopprijs; indien Nys stef de bestelling annuleert is zij een zelfde schadevergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van partijen om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijzen dat hun schade groter is. Indien de annulering het gevolg is van overmacht, wordt de
schadevergoeding beperkt tot de bewezen onkosten. Reeds betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar door de contractspartij.
11. De nietigheid van een van deze clausules brengt de geldigheid van de andere clausules niet in het gedrang.
12. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch Recht van toepassing. De Rechtbank-en, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.